Fokusområde 4: Sikker og lett tilgjengelig IKT

Nye arbeidsformer krever gode støttefunksjoner; en digital tsunami er på vei. Ny teknologi påvirker oppgavefordeling, involvering av brukere og pasienter, tverrfaglighet i team - og nye muligheter for hvor tjenestene leveres (5).

Helsepersonell sier de ofte sinkes av IKT-systemer. Pasienter som trenger behandling og oppfølging fra mange deler av helsetjenesten opplever at helsetjenesten ikke henger sammen. Den teknologiske utviklingen gjør at det kan samles inn store mengder data med et høyere presisjonsnivå enn før. Det gir nye muligheter for diagnostikk, behandling og oppfølging. Tilgang til egne helseopplysninger og selvbetjening er viktige virkemidler for å gi brukerne en enklere hverdag og reell medvirkning i egen behandling (6).

 

(5) IKT er ikke lenger bare en støttefunksjon men en av kjernefunksjonene i sykehus, og påvirker måten helsetjenester organiseres og leveres på. (…) Selv om Norge har kommet lengre enn mange andre land i digitaliseringen og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren, opplever helsepersonell at IKT-systemene ikke støtter godt nok opp under arbeidsprosessene i sykehusene. Teknologiske muligheter utnyttes ennå ikke godt nok (Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) s.76). Nye arbeidsformer forutsetter bedre støttefunksjoner, ikke minst nye og bedre IKT-systemer. Det er viktig at IKT-systemene støtter gode arbeidsprosesser og pasientforløp. Ny teknologi vil også kunne påvirke oppgavefordeling, bruk av personellressurser, involvering av brukere og pasienter, og hvor tjenestene leveres. (Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) s.35).
(6) Tilgang til egne helseopplysninger og selvbetjening er viktige virkemidler for å gi brukerne en enklere hverdag og få reell medvirkning i egen behandling (Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) s.59).

 
System provided by GetShop AS - www.getshop.com