Operasjonsanalysegruppen ved Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er en av partnerne i C3. 

Ahus har som mål at både forskning, undervisning og utvikling ved sykehuset skal holde et høyt faglig nivå, og at resultatene skal være anvendbare både for diagnostikk og behandling. Forskningen skal være fremtidsrettet ved å ta i bruk de muligheter som moderne medisin og teknologi byr på, samtidig som den skal være kostnadseffektiv.  

Fagområdet til operasjonsanalysegruppen er anvendelse av kvantitative metoder for analyse av komplekse systemer. Dette omfatter bl.a. modellering av pasientflyt gjennom helsevesenet. Gruppen har sterk statistikkompetanse, og gir generell statistikkstøtte som styrkeberegninger og dataanalyse til kliniske forskningsprosjekter, samt støtte til enklere problemer gjennom sykehusets statistiske poliklinikk. Selv om hovedvekten av arbeidet i gruppen er kvantitativt, legger vi vekt på å forstå alle relevante tolkninger av problemene vi studerer, og til dette benytter vi Soft Systems Methodology som er en kvalitativt rettet metodologi.

Gruppen har ansvar for arbeidspakke 8, "Dynamic modeling of patient flow” i C3. Denne arbeidspakken bidrar med modellering og analyse av pasientflyten gjennom helsevesenet, og vår arbeidspakke vil støtte et utvalg av andre prosjekter i C3 ved å modellere og simulere effekten de kan forventes å ha. I tillegg vil arbeidspakken drive mer metoderettet forskning, samt studere effekten som overbelegg på sykehusavdelinger har på pasientenes dødelighet. Flere Ahus-prosjektene er også tatt inn som deler av denne arbeidspakken.

Gruppeleder: Fredrik A. Dahl, dr. scient (informatikk/statistikk)

Postdoktor: Joe Viana, dr. scient (operasjonsanalyse/simulering) Finansiert av C3.

 
Kontakt

Tone Breines Simonsen

Forskningskoordinator
E-post: tosi@ahus.no 
Tlf. +47 900 68 626. 

http://www.ahus.no/
System provided by GetShop AS - www.getshop.com