Tilbake

Invitasjon til markedsdialog - oppdatert med presentasjoner

Registration
When and where:
Tid27/09 9(am) to 16(pm)
StedOslo City Hall, (OIW)
Meld påklikk her

 
Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!
 

C3 – Senter for fremtidig helse, Oslo kommune og Sunnaas Sykehus skal utvikle innovative løsninger for bedre rehabilitering av pasienter med hjerneslag.
Tid: 27. september kl. 9:00 – 16:00
Sted: Oslo Rådhus
Påmeldingsfrist: 21.september 2018
Tema: Nye løsninger for rehabilitering av pasienter med hjerneslag
Formål: Legge til rette for aktivt samspill med næringslivet om utvikling av nye løsninger for rehabilitering av pasienter med hjerneslag.  Hvilke løsninger kan være mulig? Hva finnes? Hva kan vi skape sammen? Innspillene vil være med på å danne grunnlag for konkurranseutlysningen. 
Målgruppe: Potensielle leverandører
Format: Heldagsmøte bestående av korte workshops og presentasjoner

Markedsdialogen is part of Oslo Innovation Week 2018, September 24-28! Learn more at www.oiw.no #oiw2018
 

 

 

Program for markedsdialog 27. september:
Kl 09:00-09:30    Kaffe og mingling
Kl 09:30-09:40    Velkommen og en kort introduksjon til prosjektet
Kl 09:40-09:50    Kort beskrivelse av Innovasjonspartnerskap
Kl 09:50-10:30    Hva er pasienten/brukernes behov?
Kl 10:30-10:40    Forberedelse til workshop
Kl 10:40-11:30    Workshop: hvordan kan vi møte behovene med nye løsninger for   bruker/pårørende?
Kl 11:30-12:30    Lunsj
Kl 12:30-13:45    Workshop: hvordan kan vi møte behovene med nye løsninger for kommunen? 
Kl 13:45-14:00    Kaffepause
Kl 14:00-15:30    Workshop: hvordan kan vi møte behovene med nye løsninger for sykehus? 
Kl 15:30-16:00    Oppsummering og avslutning

Lenke til utlysningen: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-183864


Fortsett å bli bedre!

Etter et hjerneslag er det gode muligheter for bedring ved intensiv og riktig rehabilitering- fortsett å gå, fortsett å prate, fortsett å klare hverdagen.
 
Pasienter som får hjerneslag er en stor pasientgruppe, omtrent 50 000 lever med følgende av hjerneslag. Det finnes mye kunnskap om pasientgruppen og rehabilitering, men ikke alt settes ut i praksis. Mangel på rehabiliteringstilbud er en stor utfordring. Det trengs nye løsninger som gir kontinuitet i tilbudet mellom tjenesteytere, tett rundt pasienten i alle faser. Det er et ønske at løsning også kan være til nytte også for andre pasienter med kroniske tilstander.
 
Det er begrenset antall plasser, prinsippet «førstemann til mølla» gjelder. Maks to deltakere per leverandør. Markedsdialogen vil foregå på norsk, og engelsk ved behov.
 

Behovsbeskrivelse

Pasientene har behov for kontinuitet i rehabilitering, og i dag opplever mange pasienter brudd i denne kontinuiteten. Etter et rehabiliteringsopphold får pasienter – av mange forskjellige grunner - for lite intensiv trening hjemme. Dette kan resultere i at de ikke klarer å opprettholde funksjonen de har opparbeidet seg på rehabiliteringsoppholdet, og pasientene får ikke en videre økning i hva de mestrer. Et rehabiliteringsopphold må alltid videreføres med ytterligere, riktig trening for å oppnå god nok effekt. Ulikheter i behov tilsier at rehabiliteringstilbudet må være bredt og fleksibelt, og må bygge på tverrfaglighet. Det er behov for at løsningen gjør at informasjon kan deles mellom sykehus, kommune, pasient og pårørende som sikrer kontinuitet i rehabiliteringsopplegget uavhengig hvem som gir følger opp pasienten.
 

Markedsdialogen

Markedsdialogen har som formål å samle informasjon om hva som tilbys på markedet i dag og hva som kan forventes klart for kommersialisering i overskuelig fremtid. Det er behov for innspill fra leverandørene på hva de ser av muligheter og realistiske løsninger videre gjennom innovasjonspartnerskapet. Markedsdialogen vil gi en pekepinn på retning for prosjektet i den videre konkurransen. Etter markedsdialogen vil det i løpet av 2019 bli gjennomført en konkurranse om å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap. Det er avsatt kr 6-7 millioner for å betale vederlag underveis i utviklingsprosessen til leverandørene som blir invitert til å delta i partnerskapet.
 

Anskaffelsesprosessen: Hva er innovasjonspartnerskap?

Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som ble innført 1. januar 2017. Prosedyren brukes ved anskaffelse av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene.
Innovasjonspartnerskap legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper (her Oslo kommune og Sunnaas sykehus) og utvikler/leverandør. Intensjon om anskaffelse av løsningen. Det er mulig for andre kommuner og sykehus til å koble seg på prosessen som såkalte følge-kommuner/sykehus før utlysning. Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem helt nye produkter eller tjenester for å løse et spesifikt behov. Mer informasjon på Difis fagsider om offentlige anskaffelser: https://www.anskaffelser.no/prosess/innovasjonspartnerskap

 
System provided by GetShop AS - www.getshop.com